1-سیسرک:مقداری آرد را با شکر و آب مخلوط کرده بصورت شل بر روی تابه ای که با آتش حاصل با هیزم گداخته شده می گسترانند و با روغن محلی آن را خیس کرده و پس از مدتی نانی خوشمزه و شیرین برای میل کردن بنام سیسرک بدست می آید و در ردیف شیر ینی هاست

2- مووش: هل در روغن سوزانده آرد برنج می افزایند تا سرخ شود و آب و شکر به آن اضافه می کنند چند دقیقه بعد حلوای شیر ینی بدست می آید که بیشتر در زمان تولد نوزاد بین مردم برای شادی تقسیم می کنند

3-چنگال: نان سیسرک بدون شکر را با خرمای بدون هسته مخلوط کرده و به مواد حاصله که شیر ین و لذیذ است چنگال می گویند

4- شو دوده(مدر):نوعی غذای محلی است که از سرخ کردن خرما با روغن که گاهی به آن کنجد و بادام اضافه می شود تهیه می گردد

5-پشک:آرد برنج را با خرمای بدون هسته خوب مخلوط کرده تا رنگ آن تغییر یابد حاصل مخلوط را بصورت گلوله در می آورند وبعنوان شیر ینی محلی استفاده می کنند

6-شیرگ:ضایعات خرما را با آب می جوشانند وبعد از آنکه خوب غل بخورد آنرا داخل صافی گذاشته  و اویزان می کنند و چکیده آن را مجددا می جوشانند تا غلظتش را بدست آورد وبه شیرگ تبدیل شود و در شیر ینی ها استفاده می شود

7-کیش:مغز درخت خرمای جوان که شیر ین وسفید رنگ است و در شیر ینی جات استفاده می شود

8-پنیر بلوچی:شیر تازه مخصوص برای هرفصلی برای تابستان از شیر بز وبرای زمستان از شیر گوسفند به اندازه کافی گرفته وبه هر لیتر آن مقدار یک گرم از بیضه ماهی میش یا داروی گیاهی محلی پنیر بادوشکر به اندازه کافی اضافه میکنندپس از نیم ساعت شیر غلیظ شده پنیر بلوچی بدست می آید برای هردو فصل سرما وگرمااست.

+ نوشته شده توسط habib در سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 11:50 |
نوشیدنیهای تابستانی :

دوغ ازشیرتازه که سرشار از کلسیم است وبدن را دربرابر بیماریهای استخوانی  وپوکی محافظت می کند  وبدن را خنک نگه می دارد

 وشربت لیمو که سرشار از ویتامین ث می باشد که هم خون را تصفیه می کند  وهم به پوست بدن طراوت می بخشد واز آن در برابر تشعشعات مضر نور وبیماریهای پوستی حفاظت می کندو بدن راخنک نگه می دارد.

نوشیدنیهای زمستانی:

چایی سلیمانی در مقابل سرمابدن راگرم نگه می دارد.

شیرچایی:مخلوطی ازشیرتازه . چای و شکراست.

شیرگرم ونسبتآ شیرین هم برای گرم نگه داشتن بدن در برابر سرما وهم برای جبران کلسیم بدن و تقویت ریه ها مفید است.

+ نوشته شده توسط habib در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 14:35 |
1- حمیر:مانند نان تافتون است آرد با آب ونمک ومقداری خمیر(آرد خیس خورده که یک روز از آن گذشته باشد)خمیر می شود وبصورت قرصهای بزرگی بوسیله تنوری که با هیزم گداخته پخته می شود نان بدست آمده را به هر شکلی می توان صرف نمود.

2-تین مووش:نان نازکی است نازک تر ازلواش که آن را فطیر هم می گویند چون با خمیر بی مایع وبا استفاده ازتابه وبا وقت اندکی درست می شود وبه هر شکلی حتی ساندویچ مصرف می شود.

3_نان روغنی(حلکاری):این نوع نان درتابه ای به شکل نیمکره که حاوی روغن محلی می باشد پخته می شودوضد سرماست.

4نان ذرت:سوهروذرت قرمزی است خوشمزه وگرم درزمستان بخاطر گرم نگه داشتن بدن دربرابر سرمای زمستان بعلت خواص ان وجربی روغن محلی موجود در نان استفاده می شود.

5-نان کماچ یاریگی :یا نان صحرایی .مقداری اردهمراه نمک مورد نیاز واب خمیر وان را به شکل قرص دراورده واتشی بوسیله هیزم برروی ماسه ها افروخته  تازمانی که ماسه ها گداخته شودبعدااخگرهاره کنارزده وقرص اردرا داخل ماسه های داغ گذاشته وروی ان رن می پوشاند وباقیمانده اتش رارویش می گذارند وبدین ترتیب پس از زمان  کوتاهی نانی برشته وخوشمزه اززیرماسه های داغ  بنام کماچ اماده خوردن بدست می اید وبه هرشکلی.باکباب.خورشتوچای.ماهی...مصرف می شود.

6-نان روغنی روبه تابه ستپوری:بعداراینکه اردروی تابه قراربگیرد این نان نازک متشکل ازلایه های متعددی می شود که با روغن محلی وارد لایه ها می شود بعد کمی قرارگرفتن  روی تابه گداخته نانی خوشمزه وترد بدست می اید که در زمستان استفاده وبدن را درمقابل سرما گرم نگه می دارد .

7-لواش:نوعی نان است که بوسیله تنور بدون چربی وروغن پخته می شود نازک است  وبیشتر با سوپ ابگوشت به شکل تلیت صرف می شود

8-دک: باتابه پخته می شود  ونانی لست بدون چربی روغن


+ نوشته شده توسط habib در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 14:15 |
1-بت وماش:نوعی غذای محلی که ازترکیب برنج و ماش می باشد.برای تهیه ابتداماش راسرخ کرده وبااسیاب دستی اسیاب کرده وماش.برنج واب رامخلوت نموده ودوری می گذارندوبیشتردرفصول بارندگی استفاده میشودبدن راگرم نگه می دارد.

2-ماشینک :نوعی سوپ نان که بانان خورده می شود ودرمواقع ابتدابه سرماخوردگی ازاین سوپ استفاده می شود .

3-دلگ: برنج کوبیده شده که با اب بصورت شل تهیه می شود.

4-ناروش: خورشت که اغلب خورشت ماهی وخورشت مرغ مصرف می شود در خورشت ماهی انداز کمی تمر هندی اضافه می کنندبصورت رقیق مزه ناروش راخوش می کند این نوع غذا همراه برنج سفید والبته گرمش اشتها اور است .

5-بریانی: ماننداستابولی است .طبخ ان بامرغ وماهی است وبه همراه ادویه فراوان وتند مصرف میکنند

6-انباغ: مرغ راریش ریش کرده وبه همراه شنبلیله کاملا سرخ می کنند .

شیلانچ: کشک را در هاون می کوبند وبااوکمی روغن محلی وپیازداغ می کنند

7-تباهگ:گوسفندرادرزمستان پس از ذبح ودر اوردن پوست درهوای ازاد به ریسمانی می اویزند تاخشک شود .وبه ان اب انار ونمک میزنند این گوسفند خشک شده را درطول زمستان تکه تکه کرده ومی خورند وگاه نیز همراهان برنج مصرف می کنند .

8-کیچری:ماهی تازه یاخشک راداخل اب جوشانده وتیغ هایش را جدا نموده باادویه مخلوط نموده همراه پیاز در روغن سرخ نموده وکیچری گرم خوشمزه بدست می اید .

9- کترم:ماهی نمکی را افتاب کرده تاخشک شود وپودر کردهداخل روغن همراه پیاز.سبزی وادویه سرخ کرده ومقداری اب وبرنج می افزایند وجوشانند وسوپی بدست می اید که به ان کترم می گویند

10-مکللایی:انواع ادویه جات رامخلوط وخرد نموده شکم ماهی رابازکرده ادویه جات را در شکم ماهی جاسازی می نمایند ودرروغن سرخ نموده وانرا اغشته به تمرهندی نموده دردیگی دربسته بخار پز می کنند ومیل مینمایند

11-حواری بریانی:ابتداگوشت.مرغ یا ماهی را فقط بااب وپیاز.سیروجعفری اب پز کرده سپس سوپ را جدا وگوشت راجدا کرده گوشت رادر روغن سرخ می کنند ودرظرفی جداسرخ کرده وبرنج ابکشی شده رادرروغن داغ میریزند وهمان ابگوشت یاسوپ رابه ان می افزایند بعدازدم کشیدن گوشت را روی برنج تزیین داده همراه ته دیگی وسبزی وترشی انبه میل می کنند .

12-کوهل:ماهی را همراه کمی روغن وسیر وپیاز وجعفری آب پز کرده ماهی را جدا وسوپ آن را جدا همراه ابلیمو با نان یا برنج سفید میل می کنند اشتها آور است


+ نوشته شده توسط habib در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 13:23 |

+ نوشته شده توسط habib در شنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 12:5 |
در قرن چهارم هجری تیس بنام تیز وتحت حاکمیت عیسی بن معدان در ولایتی به نام مکران بود ونخستین شهری بود از حدود سند بر کرانه دریای اعظم. مقدسی نیز در پایان قرن مذکور درباره تیز می نویسد.تیز در کرانه دریا.پر نخلستان دارای چند رباط نیکو وجامعی زیباست مردم میانه حالند.باراندازی معروف است.

آری پس از فوت معدان حاکم مکران.بین دو فرزندش عیسی وبوالعسگربر سر جانشینی  پدر کارشان به جنگ کشید وبه علت طرفداری توده مردم از عیسی وی حکومت را بدست گرفت بوالعسگر مجبور شد به دربار سلطان محمود غزنوی پناه ببردو برای سر نگونی برادرش از سلطان کمک طلبید.ودر سال416 سلطان به استقبالش رفت و

ومقدم بوالعسگر را گرامی وامکانات وحقوق ماهیانه وی را برابر 5000 درهم معین نمود وجهت حفظ منافع خویش به او وعده داد که به همراهش لشکری به مکران فرستاده وحکومت را از عیسی باز خواهد ستاند ودر سال 421 آرزو به دل مانده وفات یافت.

اماپس از او پسرش سلطان مسعودتصمیم به عملی کردن اندیشه های پدر گرفته ولشکری روانه مکران نمود چون این اخبار به عیسی بن معدان رسید به تهیه سپاهیانی از کیج ومکران نمود وبا20000نفرپیاده و6000سواره همره دهها فیل جنگی ازسلطان مسعود شکست خورده وبوالعسگر زمام حکومت مستعمر را بدست گرفت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط habib در پنجشنبه بیستم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 11:45 |
حصار طبیعی که روستارا احاطه کرده است

+ نوشته شده توسط habib در جمعه چهاردهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 0:40 |